เลขทที่ทะเบียน

0105552058428

ประกอบธุรกิจ

การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ประกอบกิจการขายเคมีภัณฑ์ขันมูลฐาน

วันที่จดทะเบียน

17 มิถุนายน 2552

ทุนจดทะเบียน

1,000,000 บาท

Thai Century Chemical Banner

ทีตั้ง

90/584 ซอยพระยาสุเรนทร์แขวงบางชัน เขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร

   บริษัท ไทย เซ็นจูรี เคมิคัลส์ จํากัด ประกอบธุรกิจจัดจําหน่ายเคมีภัณฑ์อาหารเสริม บํารุง ต้นยางพาราและหน้ายางพารา กว่า 10 ปี บริษัทได้จัดจําหน่ายเคมีภัณฑ์อาหารเสริม บํารุงต้นยางพาราไป ยังกลุ่มงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ เคมีวิเคราะห์ ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าจาก ห้องปฏิบัติการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และ เกษตรชีวภาพ

   ปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนจําหน่ายเคมีภัณฑ์อาหารเสริม บํารุงต้นยางพาราและหน้ายางพารา ทัว ประเทศไทย เพือตอบสนองความต้องการทางชาวสวนเกษตรกรของประเทศไทย และกลุ่มประเทศ เพือนบ้าน อย่างครบวงจรโดยมีกลุ่มลูกค้ามากกว่าห้าร้อยราย ทัวประเทศ ทําให้สามารถยืนยันใน คุณภาพสินค้า การทํางานและการบริการของเราได้เป็นอย่างดี

Troy Gray
CEO / Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Richy Lace
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.